casanovas graus pérez arquitectes
casanovas graus pérez arquitectes

pla especial per a l’ampliació d’una escola

Location: 
Badalona
Client: 
private
Built area: 
10.860m2
Date: 
2017

L’edifici inicial d’aquesta escola que neix el curs 1957-1958 s’amplia en diferents etapes al llarg del temps fins assolir la configuració actual endreçada en forma de “U“ oberta a la resta del solar ocupat per les pistes esportives.

Per donar resposta a les necessitats actuals de creixement i possiblement futures, s’estudia i proposa un desenvolupament gradual de les edificacions. Una primera ampliació, en previsió de noves aules, disposa un volum paral·lel a l’edifici originari, tancant un primer pati per permetre la continuïtat de recorreguts al seu voltant, connectant els dos braços de l’edifici actual, i amb una planta baixa parcialment construïda que també faci possible la continuïtat de tot l’espai exterior d’esbarjo. Les següents etapes es desenvolupen en peces longitudinals situades al perímetre, fent façana als carrers a llevant i ponent, per deixar la màxima superfície interior lliure. A la banda llevant es situa un volum amb vocació d’aules i tallers i a ponent altre de majors dimensions en planta que pugui allotjar unes pistes esportives cobertes.

Share: