façana de fusta

parc de bombers a seròs

Emplaçament: 
Seròs, Lleida
Promotor: 
Generalitat de Catalunya
Superfície: 
445 m2
Data: 
2017

1r premi concurs obert de doble volta

L'edifici per al nou Parc de Bombers de Seròs s'emplaça en un solar situat a migdia del nucli urbà, al bell mig dels camps, en relació directa amb el paisatge agrícola, d'arbres fruiters, vegetació espontània i senzilles construccions per a magatzems d'eines, maquinària del camp o per a la indústria fruitera local. És justament el palot, el tradicional recipient utilitzat per a la recollida de la fruita, el que la proposta pren com a referència visual i compositiva.

D'altra banda, la presència propera del riu Segre, que passa a menys d'un quilòmetre del solar, implica el risc de crescuda i desbordament, i per tant, la necessitat “d'aixecar” la cota general de l'edifici per garantir la no inundabilitat i el funcionament en cas d'emergències del Parc. Es terraplena la mínima superfície del solar limitada per talussos i murs de gabions de pedra local, deixant la resta pràcticament sense intervenir.

 

Comparteix: